EDI-anvendelsen i Danmark, 1. halvår 1999
Kim Viborg Andersen, Niels Bjørn-Andersen & Niels Christian Juul

Resume

Fortsat kraftig vækst i brugen af EDI i Danmark. Antallet af tildelte EAN-lokationsnumre vokser fortsat og det samme gør EDI-traffiken via VANS. Sammenlignes de nyeste tal for første halvår af 1999 med de tilsvarende fra 1998 ses stigende vækstrater på begge indikatorer.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen "Elektronisk handel og dokumentudveksling: EDI-anvendelsen i den private og offentlige sektor" belyste EDI-anvendelsen i perioden 1995-1997. Vi har tidligere sammenfattet udviklingen for 1998 i notatet "EDI-anvendelsen i Danmark 1998."
Dette notat sammenfatter udviklingen for første halvår 1999 i:

  1. EAN-numre
  2. VANS-baseret EDI-trafik
  3. MEDCOM-trafikken

I notatet "EDI-anvendelsen i Dagligvaresektoren" er særskilt analyseret EDI-anvendelsen i dagligvarehandlen.

Der gøres opmærksom på at det totale antal bytes og meddelelser vil afvige fra det i dette notat opgjorte, idet vi pr. 6.9 99 stadig mangler at modtage data fra en enkelt VANS-operatør. Det skønnes at de manglende oplysninger ikke vil påvirke den relative udvikling nævneværdigt. En helt overvejende del af EDIFACT-trafikken sker via VANS-operatører. Trafikken via direkte opkobling og via Internet er forholdsvis beskeden. Det er vores vurdeing af over 85% af den samlede EDIFACT-trafik sker via VANS-leverandør.

I foråret 1999 er der endvidere foretaget en kvalitativ undersøgelse af integrationen af EDI i en række udvalgte virksomheders forretningsprocesser. Vi har ikke modtaget en tilfredsstillende svarprocent på de udsendte spørgeskemaer, hvoraf data ikke er medtaget her.

Hovedresultaterne fra denne undersøgelse er også postet på EDI projektets hjemmeside, som har URL http://www.inf.cbs.dk/cec/edifact.html

Hovedkonklusionerne

EAN-numre

For perioden 1995-1997 konstaterede vi, at der er sket en vækst i antallet af virksomheder, der kan sende og modtage EDIFACT-meddelelser. Stigningen i antal tildelte lokationsnumre er både for 1998 og første halvdel af 1999 på samme niveau som i 1997. Analysen af antal brugere af EDIFACT-standarden i Danmark viste især en stigning i antal mindre virksomheder blandt de nye brugere af EDIFACT. Dette mønster er fortsat i 1998 og i første halvdel af 1999. Der skønnes således at være ca. 50.000 enheder (hele eller dele af virksomheder og offentlige institutioner), der p.t. kan anvende EDIFACT.

Figur 1. Udviklingen i EAN-lokationsnumre til virksomheder, 1990-1999

Udviklingen i EAN-lokationsnumre

Antallet af tildelte lokationsnumre er øget kraftigt i perioden 1990-98. Særligt i 1996 og 1997 har der været en øget vækst i antallet af tildelte B-numre til mindre virksomheder. Der er således sket en forøgelse i antallet af virksomheder, der kan sende/ modtage EDIFACT-meddelelser til også mindre virksomheder. Fra 1995 til 1996 var der en stigning i det samlede antal EAN-lokationsnumre med 26 procent, mens der fra 1996 til 1997 var en stigning på 31 procent. Antallet af B-numre steg med 90 procent fra 1996 til 1997. Stigningen i antal tildelte lokationsnumre er på samme niveau i 1998 og 1999 som i 1997. Der er nu dobbelt så mange EAN-numre i omløb sammenlignet med 1995. Det er dog ikke muligt direkte at "oversætte" antallet EAN-numre med antal EDI-brugere. EAN Danmark skønner at der er ca. 50.000 D-numre i omløb.

Tabel 1. EAN-lokationsnumre til virksomheder, 1990-1999

År N Indeks (1990=100) Indeks (1995=100)
1990 16 100 3
1991 63 394 14
1992 154 963 33
1993 262 1.638 57
1994 371 2.319 80
1995 461 2.881 100
1996 580 3.625 126
1997 760 4.750 165
1998 937 5.856 203
1999 (1. halvår)

1.082

6.763

235

VANS-baseret EDI-trafik

Der er sendt flere EDIFACT-meddelelser via VANS både målt på antal og størrelse. For perioden 1995-1997 er EDIFACT-anvendelsen øget gennemsnitligt med ca. 45 procent årligt hvad angår antal meddelelser og med ca. 33 procent m.h.t. den samlede størrelsen af disse. D.v.s. at den gennemsnitlige størrelse af meddelelserne er faldet igennem denne periode. I 1998 er der sendt 34% flere meddelelser, mens der er sendt 35% flere bytes totalt i 1998 i forhold til 1997. I første halvår 1999 blev der sendt 44% flere meddelelser og 45% flere bytes i.f.t. første halvår i 1998. Der er altså tale om en kraftigere vækst i VANS-baseret EDI i.f.t. 1998.

Tabel 2. EDIFACT opgørelse i bytes og antal meddelelser, 1995-1999 (1. halvår). Antal og årlig vækst.

År K-bytes Meddelelser
N Årlig vækst (%) N Årlig vækst (%)
1995 21.375.495 n.a. 12.631.158 n.a.
1996

43.007.936

33%

18.404.126

46%

1997

57.110.724

33%

26.602.473

45%

1998

77.195.438

35%

35.514.579

34%

1999, 1. halvår1

51.521.637

45%

23.219.329

44%

1Note. Sammenholdt med data for 1. halvår 1998, som var 35.538.967 K-bytes og 16.136.543 meddelelser.

MEDCOM-trafikken

Væksten i EDIFACT-trafikken er betydelig med årlige vækstrater over 30%. Det er en meget stor stigning sammenlignet med øvrige, kendte teknologispredninger. I lighed med tidligere år er det især sundhedsområdet, der tegner sig for både det største enkelte område for EDIFACT-anvendelsen, men også den markante vækst i EDIFACT-trafikken over VANS. For 1998 og 1999 udgjorde MedCom-trafikken således godt 40% af den samlede VANS-trafik målt på antal meddelelser. Til sammenligning udgjorde MedCom-trafikken godt 25% af den samlede VANS-trafik i 1997.

Sundhedsområdet har fortsat sin udbygning af MedCom-trafikken både målt på antal brugere og på antal meddelelser. Der er således over 1.100 almen lægepraksis og godt 1.500 sygehuseafdelinger, der anvender MedCom aktuelt. For recepter, udskrivningsbreve og laboratoriesvar ligger EDI-anvendelsen på 35-40% af det potentielle. Dette tal er meget stort sammenlignet med andre danske brancher og sundhedssektorer i andre lande.

MedCom har således øget udbredelsen af EDIFACT-standarderne indenfor sundhedssektoren og øget antallet af forskellige meddelelser der udveksles. Det er dog stadig et væsenligt potentiale i særligt forsyningskæden, hospitalerne og i den primærkommunale del af sundhedssektoren.

En række andre områder har også øget EDIFACT-anvendelsen primært indenfor distribution og bankvæsen/ finansiering. Ser vi på EDIFACT-brugerne, er det primært i industri, distribution og grossistleddet, at EDIFACT er udbredt. Indenfor disse grupper, er det især større virksomheder, der har været drivkraften. Indenfor detailleddet, finanssektoren og den offentlige sektor (undtaget sundhedsområdet) er EDIFACT-anvendelsen på et relativt lavt niveau målt på VANS-trafikken.

Endelig har landbruget en betydelig EDIFACT-anvendelse via VANS lige som rederibranchen har en betydelig EDIFACT-anvendelse, specielt i de større, globalt orienterede rederier. Det er dog også klart at anvendelsen af proprietære standarder er meget udbredt indenfor både den offentlige og den private sektor. Det gælder bl.a. for skibsfart, detailhandlen og bankverdenen. Indenfor den offentlige sektor eksisterer der fortsat en betydelig mængde proprietære EDI-meddelsestyper. Det er vores klare vurdering, at der p.t. udveksles en meget lille andel via Internet, men at der er et betydeligt potentiale for yderligere vækst også indenfor dette område.

Frederiksberg, den 6. september 1999

Kim V. Andersen, Niels Christian Juul & Niels Bjørn-Andersen

Handelshøjskolen i København, Inst. for Informatik, Howitzvej 60, 2000 Frederiksberg, Tlf. 3815-2400, Fax 3815-2401, E-mail: andersen@cbs.dk, ncjuul@cbs.dk, nba@cbs.dk


af Niels Christian Juul.
Dokument: