EDI-anvendelsen i Danmark 1998

Om undersøgelsen

Undersøgelsen "Elektronisk handel og dokumentudveksling: EDI-anvendelsen i den private og offentlige sektor" belyste EDI-anvendelsen i perioden 1995-1997. Dette notat sammenfatter udviklingen for 1998 i

Der mangler i nærværende notat data vedr. antal overførte meddelelser og bytes fra en enkelt VANS-operatør. Endeligt notat med disse data vil blive fremsendt snarest. Der gøres derfor opmærksom på at det totale antal bytes og meddelelser vil afgive fra det i dette notat opgjorte, men at det formentligt ikke vil påvirke den relative udvikling nævneværdigt.

Den kvantitative analyse vil blive opdateret efter 1. halvår 1999.

I foråret 1999 vil der blive foretaget en kvalitativ undersøgelse af integrationen af EDI i en række udvalgte virksomheders forretningsprocesser.

Hovedresultaterne fra denne undersøgelse er også postet på adressen URL http://www.inf.cbs.dk/cec/edifact.html 

Hovedkonklusionerne

For perioden 1995-1997 konstaterede vi, at der er sket en vækst i antallet af virksomheder, der kan sende og modtage EDIFACT-meddelelser. Stigningen i antal tildelte lokationsnumre er på samme niveau i 1998 som i 1997. Analysen af antal brugere af EDIFACT-standarden i Danmark viste især en stigning i antal mindre virksomheder blandt de nye brugere af EDIFACT. Dette mønster er fortsat i 1998. Der skønnes således at være ca. 50.000 enheder (dele af virksomheder og offentlige institutioner), der p.t. kan anvende EDIFACT.

Antallet af tildelte lokationsnumre er øget kraftigt i perioden 1990-98. Særligt i 1996 og 1997 har der været en øget vækst i antallet af tildelte B-numre til mindre virksomheder. Der er således sket en forøgelse i antallet af virksomheder, der kan sende/ modtage EDIFACT-meddelelser til også mindre virksomheder. Fra 1995 til 1996 var der en stigning i det samlede antal EAN-lokationsnumre med 26 procent, mens der fra 1996 til 1997 var en stigning på 31 procent. Antallet af B-numre steg med 90 procent fra 1996 til 1997. Stigningen i antal tildelte lokationsnumre er på samme niveau i 1998 som i 1997. Der er nu dobbelt så mange EAN-numre i omløb sammenlignet med 1995. Det er dog ikke muligt direkte at "oversætte" antallet EAN-numre med antal EDI-brugere. EAN Danmark skønner at der er ca. 50.000 D-numre i omløb.

Tabel 1. EAN-lokationsnumre til virksomheder, 1990-1998

År N Indeks (1990=100) Indeks (1995=100)
1990 16 100 3
1991 63 394 14
1992 154 963 33
1993 262 1638 57
1994 371 2319 80
1995 461 2881 100
1996 580 3625 126
1997 760 4750 165
1998 937 5856 203

Der er sendt flere EDIFACT-meddelelser via VANS både målt på antal og størrelse. For perioden 1995-1997 er EDIFACT-anvendelsen øget gennemsnitligt med ca. 45 procent årligt hvad angår antal meddelelser og med ca. 33 procent m.h.t. størrelsen af disse. I 1998 er der sendt 34% flere meddelelser, mens der er sendt 45% flere bytes totalt i 1998 i forhold til 1997.

En helt overvejende del af EDIFACT-trafikken sker via VANS-operatører. Trafikken via direkte opkobling og via Internet er forholdsvis beskeden. Det er vores vurdeing af over 85% af den samlede EDIFACT-trafik sker via VANS-leverandør. Vi har modtaget data fra:

Tabel 2. EDIFACT opgørelse i bytes og antal meddelelser, 1995-1998. Antal og årlig vækst.

År K-bytes Meddelelser
N Årlig vækst (%) N Årlig vækst (%)
1995 21.375.495 n.a. 12.631.158 n.a.
1996

43.007.936

33%

18.404.126

46%

1997

57.110.724

33%

26.602.473

45%

1998

77.195.438

35%

35.514.579

34%

Note. Foreløbige tal

Væksten i EDIFACT-trafikken er betydelig med årlige vækstrater over 30%. Det er en meget stor stigning sammenlignet med øvrige, kendte teknologispredninger. Det er især sundhedsområdet, der tegner sig for både det største enkelte område for EDIFACT-anvendelsen, men også den markante vækst i EDIFACT-trafikken over VANS. For 1998 udgjorde MedCom-trafikken således godt 39% af den samlede VANS-traffik målt på antal meddelelser. Til sammenligning udgjorde MedCom-trafikken godt 25% af den samlede VANS-trafik i 1997.

Sundhedsområdet har fortsat sin udbygning af MedCom-trafikken både målt på antal brugere og på antal meddelelser. Der er således over 1.100 almen lægepraksis og godt 1.500 sygehuseafdelinger, der anvender MedCom aktuelt. For recepter, udskrivningsbrevet og laboratoriesvar ligger EDI-anvendelsen på 35-40% af det potentielle. Dette tal er meget stort sammenlignet med andre danske brancher og sundhedssektorer i andre lande.

MedCom har således øget udbredelsen af EDIFACT-standarderne indenfor sundhedssektoren og øget antallet af forskellige meddelelser der udveksles. Det er dog stadig et væsenligt potentiale i særligt forsyningskæden, hospitalerne og i den primærkommunale del af sundhedssektoren.

En række andre områder har også øget EDIFACT-anvendelsen primært indenfor distribution og bankvæsen/ finansiering. Ser vi på EDIFACT-brugerne, er det primært i industri, distribution og grossistleddet, at EDIFACT er udbredt. Indenfor disse grupper, er det især større virksomheder, der har været drivkraften. Indenfor detailleddet, finanssektoren og den offentlige sektor (undtaget sundhedsområdet) er EDIFACT-anvendelsen på et relativt lavt niveau målt på VANS-trafikken.

Endelig har landbruget en betydelig EDIFACT-anvendelse via VANS lige som rederibranchen har en betydelig EDIFACT-anvendelse, specielt i de større, globalt orienterede rederier. Det er dog også klart at anvendelsen af proprietære standarder er meget udbredt indenfor både den offentlige og den private sektor. Det gælder bl.a. for skibsfart, detailhandlen og bankverdenen. Indenfor den offentlige sektor eksisterer der fortsat en betydelig mængde proprietære EDI-meddelsestyper. Det er vores klare vurdering, at der p.t. udveksles en meget lille andel via Internet, men at der er et betydelige potentiale for yderligere vækst også indenfor dette område. I 1999 vil vi analysere dette nærmere, bl.a. gennem et projekt om handelsdokumenter i jern- og metalindustrien.

 

Frederiksberg, den 28. januar 1999

Kim V. Andersen

Niels Chr. Juul

Niels Bjørn-Andersen